Certyfikacja

Certyfikacja

Certyfikacja

Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o. (CIT) prowadzi usługi certyfikacji w zakresie weryfikacji WE podsystemów: „Infrastruktura“, „Energia” i „Sterowanie – urządzenia przytorowe” zgodnie z wymaganiami stosownych Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) oraz przepisami krajowymi. Certyfikacja odbywa się zgodnie z programem certyfikacji. Wymagania, które powinien spełnić Wnioskodawca ubiegający się o ocenę podsystemu, dokumenty wykorzystywane w procesie certyfikacji, procedury certyfikacji oraz zasady udzielania, rozszerzania, zawieszania i cofania certyfikatów są określone lub przywołane w dokumencie PrC01_SG Program certyfikacji podsystemu wg modułu SG, który jednostka udostępnia na życzenie.

W wyżej wymienionym zakresie CIT działa jako jednostka certyfikująca wyroby akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (akredytacja nr AC 164) >>Przejdź do strony<< oraz jako jednostka notyfikowana nr NB 2365 >>Przejdź do strony<< a także jako jednostka wyznaczona >>Przejdź do strony<<

Ogólne informacje o działalności certyfikacyjnej CIT zawarte są w dokumencie DZ_CR_01 Informator dla Klienta, który jednostka udostępnia na życzenie.

Praca, włożona przez zespół pracowników CIT w budowanie kompetencji osobistych i całej jednostki CIT, nie jest końcem kształcenia i doskonalenia. Pozostając uczestnikami systemu oceny zgodności, regularnie jesteśmy poddawani audytom w siedzibie naszej jednostki i obserwacjom wykonywania działań w terenie przez audytorów Polskiego Centrum Akredytacji.

Wnioskodawca, zainteresowany certyfikacją podsystemów, może uzyskać wszelkie niezbędne wyjaśnienia i dokumenty, w tym informacje o opłatach dotyczących procesu certyfikacji, kontaktując się z CIT.

 

Jednocześnie jednostka CIT zobowiązuje się do przekazywania Wnioskodawcy wszelkich niezbędnych wyjaśnień oraz na jego żądanie dodatkowych informacji dotyczących programu certyfikacji, w tym dotyczących złożenia wniosku.

 

Wnioskodawcy przysługuje prawo składania odwołań od decyzji podejmowanych w procesie certyfikacji oraz prawo do zgłaszania skarg dotyczących prowadzonych certyfikacji. Skargi może zgłaszać każda osoba lub organizacja zainteresowana działalnością CIT. Zasady postępowania z odwołaniami i skargami zostały określone w dokumencie DZ_CR_01 Informator dla Klienta, który jednostka udostępnia na życzenie

Spis certyfikowanych przez CIT Sp. z o.o. wyrobów (podsystemów) i ich dostawców wg stanu na dzień 31.12.2023 r. >> Pobierz dokument <<

Spis decyzji certyfikacyjnych odmownych wydanych przez CIT Sp. z o.o. oraz informacje o certyfikatach zawieszonych lub cofniętych
wg stanu na dzień 31.12.2023 r. >> Pobierz dokument <<

Wykaz złożonych wniosków o ocenę wg stanu na 31.12.2023 r. >> Pobierz dokument <<

Ważne linki

  1. Ministerstwo Infrastruktury https://www.gov.pl/web/infrastruktura
  2. Urząd Transportu Kolejowego https://www.utk.gov.pl/
  3. Agencja Kolejowa Unii Europejskiej https://www.era.europa.eu/
  4. Baza NANDO http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
  5. Grupa koordynacyjna NB-RAIL http://nb-rail.eu/home_en.html
  6. Polskie Centrum Akredytacji https://www.pca.gov.pl/
  7. Baza aktów prawnych Unii Europejskiej https://eur-lex.europa.eu/homepage.html