Certyfikacja podsystemów „infrastruktura” i „energia”
na zgodność z wymaganiami
dotyczącymi interoperacyjności

Więcej informacji
cit@ceintr.pl
nr tel. +48 71 718 40 10

 

Jednostka Notyfikowana NB 2365 | Jednostka Akredytowana nr AC 164
Jednostka upoważniona do dokonywania badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji

Podstawowe informacje

Certyfikacja Infrastruktury Transportu Spółka z o.o. (CIT) z siedzibą we Wrocławiu, została utworzona w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych w dniu 26 stycznia 2010 roku.

CIT jest jednostką notyfikowaną nr NB 2365 do Dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. Wykaz jednostek notyfikowanych, które mają kompetencje do oceny zgodności podsystemu „infrastruktura” z wymaganiami TSI INF jest zamieszczony w Bazie NANDO (w wykazie dostępnym pod tym linkiem należy wybrać z listy: INF-CR-2011/275/EU).

Misja

Dążymy do zniesienia barier w ramach transeuropejskiego Systemu Kolei Konwencjonalnych, podsystemu "Infrastruktura", realizujemy procesy oceny zgodności wyrobów kierując się zasadami bezstronności, otwartości i profesjonalizmu.  Naszym hasłem przewodnim jest: Bezpiecznie kierujemy na europejskie tory

Niezależnie potwierdzone kompetencje

  • Jednostka notyfikowana – nr NB 2365 w zakresie podsystemu „infrastruktura”
  • Jednostka akredytowana – akredytacja nr AC 164 jako jednostki certyfikującej wyroby – podsystemy „infrastruktura” i "energia"
  • Jednostka organizacyjna – upoważniona do przeprowadzania badań dot. typów budowli zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 07.08.2012 r.

Wiedza i doświadczenie

Wydaliśmy pierwsze certyfikaty dla podsystemu "infrastruktura" w Polsce, aktualnie prowadzimy kolejnych kilkanaście procesów certyfikacji i jesteśmy rynkowym liderem w tym zakresie. W naszych działaniach opieramy się na wiedzy i doświadczeniu autorytetów świata nauki i ekspertów z dziedziny kolejnictwa.

Oferujemy następujące usługi na rzecz sektora kolei, wykraczające poza zakres certyfikacji